Daň z motorových vozidiel


Podnikateľ, ktorý využíva automobil na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Podnikateľ, t. j. daňovník je povinný:

 • oznámiť daňovému úradu (mieste príslušnému správcovi dane podľa miesta evidencie  vozidla) do 30 dní vznik alebo zánik používania vozidla na podnikanie
 • podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel  do 31. januára nasledujúceho roka

Poznámka:

Ak podnikateľ používa automobil v roku 2012 na podnikanie je povinný do 31. januára 2013 podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú daň.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie:

 • M:  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • N:  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladu
 • O:  prípojné vozidlá

Výška dane pri osobnom automobile je závislá:

 • od zdvihového objemu motora v cm3
 • od príslušného územného celku, v ktorom je vozidlo evidované

Výška dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je závislá:

 • od celkovej hmotnosti v tonách
 • od počtu náprav
 • od príslušného územného celku, v ktorom je vozidlo evidované

​Sadzby dane určuje každý rok vyšší územný celok (VÚC) všeobecne záväzným nariadením. Výška sadzieb daní pre príslušné kraje ... TU. (zdroj: www.autorubik.sk)

Od 1.1.2013 je daňový subjekt, t.j. podnikateľ povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel na nové číslo účtu, ktoré mu bolo pridelené. Jedná sa o základné číslo účtu ... viď článok ZMENY PRI PLATENÍ DANÍ.

Preddavky platí podnikateľ, ak predpokladaná daň u jedného správcu je:

 • do 660 EUR preddavky neplatí
 • od 660 EUR do 8 292 EUR platí štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane (t.j. do 31. 3., 30.6., 30.9., a 31.12.)
 • nad 8 292 EUR platí mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane (koniec kalendárneho mesiaca)