Daň z príjmov fyzickej osoby


Daňové priznanie má povinnosť podať daňovník, ktorý v roku 2012 dosiahol  zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 822,37 EUR. Ak daňovník dosahuje nižšie príjmy než 1 822,37 EUR, nie je povinný podať daňové priznanie. 

Daňové priznanie spolu s kópiami dokladov preukazujúcimi výšku príjmov sa podáva na daňovom úrade v mieste trvalého bydliska. Obdobie na podanie daňového priznania je do 2. apríla 2012. Keďže koniec marca 2013 pripadne na nedeľu a 1. apríla 2013 na veľkonočný pondelok, tak sa lehota na podanie daňového priznania posunie na nasledujúci pracovný deň, t.j.  2. apríla 2013.  

Daň do výšky 16,60 EUR sa neplatí.

Novela o dani z príjmov, ktorá je platná od 1. januára 2013 zrušila možnosť predĺženia daňového priznania. Neplatí to však pre daňovníkov, ktorý v zdaňovacom období za rok 2012 mali príjmy zo zahraničia. Takýto daňovníci si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia doručeného správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Typy daňových priznaní

Typ A – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Fyzická osoba, ktorá dosiahla za rok 2012 príjmy zo závislej činnosti, je povinná podať daňové priznanie typ A.

pozn.: príjmy zo závislej činnosť sú príjmy z pracovno-právneho vzťahu, zo služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, ... 

Typ B – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období dosiahla príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, či iné príjmy, je povinná podať daňové priznanie typ B.

(zdroj: www.finance.sk)