Daň z príjmov právnickej osoby


Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

pozn.: miesto skutočného vedenia – adresa nie je zapísaná v obchodnom registri, príjmajú sa tam obchodné a riadiace rozhodnutia

Predmetom dane sú príjmy dosiahnuté z poskytovaných služieb, z predaja produktov či majetku právnickej osoby.

Daňové priznanie spolu s príslušnými prílohami (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky) sa podáva na daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti  v období na podanie daňového priznania do 2. apríla 2013. 

Novela o dani z príjmov, ktorá je platná od 1. januára 2013 zrušila možnosť predĺženia daňového priznania. Neplatí to však pre daňovníkov, ktorý v zdaňovacom období za rok 2012 mali príjmy zo zahraničia. Takýto daňovníci si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia doručeného správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

(zdroj: www.finance.sk)