Daňová oblasť


Daň z motorových vozidiel 

Podnikateľ, ktorý využíva automobil na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.  ... viac

 

Uloženie účtovnej závierky v roku 2013 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná ukladať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín registrovaného súdu podľa sídla spoločnosti.  

Úplná účtovná závierka obsahuje:

  • Súvahu
  • Výkaz ziskov a strát
  • Poznámky

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným predkladá účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. ... viac

 

Zmena daňového bonusu od 1.7.2013 

Výška daňového bonusu sa od 1. júla 2013 zvyšuje o 0,38 centov, t.j. na sumu 21,41 eura.

Daňový bonus predstavuje sumu, ktorú si môže daňovník uplatniť na vyživované dieťa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. ... viac

 

Daň z príjmov fyzickej osoby 

Daňové priznanie má povinnosť podať daňovník, ktorý v roku 2013 dosiahol  zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 822,37 EUR. Ak daňovník dosahuje nižšie príjmy než 1 822,37 EUR, nie je povinný podať daňové priznanie.  ... viac

 

Daň z príjmov právnickej osoby 

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

pozn.: miesto skutočného vedenia – adresa nie je zapísaná v obchodnom registri, príjmajú sa tam obchodné a riadiace rozhodnutia

Predmetom dane sú príjmy dosiahnuté z poskytovaných služieb, z predaja produktov či majetku právnickej osoby. ... viac

 

Nezdaniteľná časť základu dane 

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje čiastku, ktorá zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. ... viac 

 

Zmeny pri platení daní 

Každému daňovému subjektu bude pridelené vlastné číslo účtu (základné číslo účtu), na ktoré bude uhrádzať  platby týkajúce sa všetkých daní.  V týchto dňoch budú daňovým subjektom (napr. SZČO, s.r.o.) doručované oznámenia, v ktorých Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu. ...  viac