Oblasť - daňová


Uloženie účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným do zbierky listín  v roku 2012

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná ukladať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín registrovaného súdu podľa sídla spoločnosti.  

Úplná účtovná závierka obsahuje:

 • Súvahu
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným predkladá účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Príklad: ak je účtovným obdobím kalendárny rok, ktorý končí 31.12.2011 je konateľ povinný predložiť účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 30.06.2012

Valné zhromaždenie nemá presne stanovený termín na schválenie predloženej účtovnej závierky v žiadnom predpise. Po jej schválení sa účtovná závierka ukladá do obchodného registra, t.j. do 30 dní od jej schválenia.  

Predkladá sa jedna kópia účtovnej závierky (nemusí to byť originál a kópiu nie je potrebné notársky overiť). Spolu s ňou konateľ spoločnosti predkladá aj písomné vyhlásenie o tom, či valné zhromaždenie účtovnú závierku schválilo alebo neschválilo. Písomné vyhlásenie konateľa musí byť originál alebo notársky overená kópia. 

Ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku do 3 mesiacov od  predloženia na jej schválenie, tak je spoločnosť povinná do 30 dní po uplynutí trojmesačnej lehoty, t.j. do 30.10.2012 uložiť do zbierky listín neschválenú účtovnú závierku. Zápisnica o schválení účtovnej závierky z valného zhromaždenia sa neukladá, iba v tom prípade ak sa zmení spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina. Za uloženie listín sa neplatí žiadny poplatok. Po uložení listín do obchodného registra sa zverejní oznámenie o ich uložení.

Ak konateľ spoločnosti nepredloží príslušné listiny v stanovenej lehote alebo predloží listiny, ktoré nie sú skutočné, tak registrový súd uloží konateľovi spoločnosti pokutu do výšky 3 310 EUR.

Účtovná závierka obsahuje nasledujúce údaje:

 • názov účtovnej jednotky
 • býdlisko alebo miesto podnikania
 • identifikačné číslo, ak ho účtovná jednotka má
 • právna forma účtovnej jednotky
 • predmet podnikania
 • súvahový deň
 • dátum a čas zostavenia účtovnej závierky
 • podpis štatutárneho orgánu alebo účtovnej jednotky 

 

NOVINKA

V roku 2013 sa účtovná závierka za rok 2012 bude ukladať do registra účtovných závierok, t.j. uloží sa len raz a to pri podaní daňového priznania. Oznámenie o uložení účtovnej závierky bude bezplatne dostupné na internete.       

(zdroj: www.podnikajte.sk)

  

Zmena výšky daňového bonusu od 1.7.2012

Výška daňového bonusu sa od 1. júla 2012 zvyšuje o 0,52 centov, t.j. na sumu 21,03 eura.

Daňový bonus predstavuje sumu, ktorú si môže daňovník uplatniť na vyživované dieťa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník:

 • zamestnanec, ktorý ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (príjmy zo závislej činnosti)
 • samostatne zárobkovo činná osoba  (napr. živnostník), ktorý ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov (príjmy z podnikania)

Poznámka:

Samostatne zárobkovo činná osoba si nemôže uplatniť daňový bonus v prípade, ak prekročí hranicu minimálnych príjmov, výdavky má vyššie ako príjmy a vykáže stratu.

Výška daňového bonusu je uvedená v následujúcej tabuľke:

Zmena výšky daňového bonusu

 Suma v EUR/mesiac

do 30.6.2012 

              20,51 EUR/mesiac

od 1.7.2012

              21,03 EUR/mesiac

  

Daňové prizananie - fyzická osoba

Daňové priznanie má povinnosť podať samostatne zárobkovo činná osoba (napr. živnostník, umelec, tlmočník, ...), ktorá v roku 2011 dosiahla hrubé príjmy 1 779,65 EUR a viac (hrubý príjem je bez odpočítania výdavkov). Ak samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje nižšie príjmy než 1 779,65 EUR, nie je povinná podať daňové priznanie. Môže ho však podať dobrovoľne. V prípade, ak daňový úrad vyzve SZČO na podanie daňového priznania, musí ho podať.

Daňové priznanie spolu s kópiami dokladov preukazujúcimi výšku príjmov sa podáva na daňovom úrade v mieste trvalého bydliska. Obdobie na podanie daňového priznania je od 01.01.2012 do 31.3.2012. V prípade, ak SZČO si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, je povinná to oznámiť daňovému úradu 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. pred 31.03.2012. Lehota predĺženia je najviac 3 mesiace.

Typy daňových priznaní

Typ A – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Fyzická osoba, ktorá dosiahla za rok 2011 príjmy zo závislej činnosti, je povinná podať daňové priznanie typ A.

pozn.: príjmy zo závislej činnosť sú príjmy z pracovno-právneho vzťahu, zo služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, ... 

Typ B – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období dosiahla príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, či iné príjmy, je povinná podať daňové priznanie typ B.

(zdroj: www.finance.sk)

  

Daňové priznanie - právnická osoba

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

pozn.: miesto skutočného vedenia – adresa nie je zapísaná v obchodnom registri, príjmajú sa tam obchodné a riadiace rozhodnutia

Predmetom dane sú príjmy dosiahnuté z poskytovaných služieb, z predaja produktov či majetku právnickej osoby.

Daňové priznanie spolu s príslušnými prílohami (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky) sa podáva na daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti  v období na podanie daňového priznania od 01.01.2012 do 31.3.2012. V prípade, predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, je povinnosť to oznámiť daňovému úradu 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. pred 31.03.2012. Lehota predĺženia je najviac 3 mesiace.

(zdroj: www.finance.sk)

  

Daň z motorových vozidiel

Podnikateľ, ktorý využíva automobil na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Podnikateľ, t. j. daňovník je povinný:

 • oznámiť daňovému úradu (mieste príslušnému správcovi dane podľa miesta evidencie  vozidla) do 30 dní vznik alebo zánik používania vozidla na podnikanie
 • podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel  do 31. januára nasledujúceho roka

Poznámka:

Ak podnikateľ používa automobil v roku 2011 na podnikanie je povinný do 31. januára 2012 podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú daň.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie:

 • M:  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • N:  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladu
 • O:  prípojné vozidlá

Výška dane pri osobnom automobile je závislá:

 • od zdvihového objemu motora v cm3
 • od príslušného územného celku, v ktorom je vozidlo evidované

Výška dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je závislá:

 • od celkovej hmotnosti v tonách
 • od počtu náprav
 • od príslušného územného celku, v ktorom je vozidlo evidované

​Sadzby dane určuje každý rok vyšší územný celok (VÚC) všeobecne záväzným nariadením. Výška sadzieb daní pre príslušné kraje ... TU. (zdroj: www.autorubik.sk)

Od 1.1.2012 je daňový subjekt, t.j. podnikateľ povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel na nové číslo účtu, ktoré mu bolo pridelené. Jedná sa o základné číslo účtu ... viď článok ZMENY PRI PLATENÍ DANÍ.

Preddavky platí podnikateľ, ak predpokladaná daň u jedného správcu je:

 • do 660 EUR preddavky neplatí
 • od 660 EUR do 8 292 EUR platí štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane (t.j. do 31. 3., 30.6., 30.9., a 31.12.)
 • nad 8 292 EUR platí mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane (koniec kalendárneho mesiaca)

  

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje čiastku, ktorá zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. 

 

 

Rok

                                   

Mesačná nezdaniteľná časť dane pre daňovníka Ročná nezdaniteľná časť dane pre daňovníka
2012 303,72 EUR 3 644,74 EUR
2011 296,60 EUR 3 559,30 EUR

 

 

  

Daňové riaditeľstvo informuje o zmenách pri platení daní

Vlastný bankový účet

Každému daňovému subjektu bude pridelené vlastné číslo účtu (základné číslo účtu), na ktoré bude uhrádzať  platby týkajúce sa všetkých daní.  V týchto dňoch budú daňovým subjektom (napr. SZČO, s.r.o.) doručované oznámenia, v ktorých Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu.

Základné číslo účtu sa skladá:

 • z predčíslia, ktoré označuje druh dane
 • zo základného čísla účtu, ktoré označuje daňový subjekt
 • z kódu banky (kód štátnej pokladnice 8180)

Všetky registrované daňové subjekty od 1.1.2012 budú povinné všetky dane uhrádzať  na pridelené číslo účtu.

 

Nové variabilné symboly

Každý daňový subjekt bude pri plnení svojich odvodových povinností voči daňovému úradu používať nové variabilné symboly.

Základné čísla variabilného symbolu sa skladajú:

 • z predčíslia, ktoré označuje druh daňovej povinnosti (napr. preddavok 1100, daň. povinnosť na konci roka 1700, ...)
 • zo základného čísla účtu, ktoré označuje obdobie, za ktoré sa daňové odvodové povinnnosti platia
 • z koncového čísla, ktoré určuje rok za ktorý sa odvodové povinnosti platia

Príklad na vytvorenie variabilného symbolu nájdete TU

(zdroj príkladu www.drsr.sk)

  

Platcovia DPH - doručovanie podaní elektronicky!

POZOR ZMENA: posunutý termín povinnosti registrácie z 01.01.2012 na 01.04.2012

Od 01.04.2012 platcovia DPH sú povinný doručovať podania daňovému úradu elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode s daňovým úradom. Platcovia DPH nemajú povinnosť si zakúpiť zaručený elektronický podpis (ZEP) ako to bolo najprv plánované.

Platcovia DPH, ktorí už majú s daňovým úradom podpísanú Dohodu o spôsobe doručovania písomnosti elektronickými prostriedkami (napr. podávajú súhrnné výkazy), sa už nemusia znovu registrovať, pretože už touto dohodou majú svoju registračnú povinnosť splnenú.

Medzi podania patria: daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, dodatočné daňové priznanie, daňové priznania k spotrebným daniam, odvolanie, žiadosti, hlásenia, daň z motorových vozidiel a iné podania. Prílohy k podaniu možno doručiť aj inak ako elektronicky, môžu byť doručované aj v listinnej podobe.

Podmienky doručovania podaní elektronickými prostriedkami:

 • registrácia na stránke daňového riaditeľstva
 • osobne ísť na daňový úrad a vybaviť doručovanie podaní elektronickými prostriedkami (potrebné je doložiť doklady z registrácie na stránke daň. riaditeľstva)
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom od 01.04.2012 pre platcov DPH