Oblasť


Zmeny pre registráciu DPH od 1.10.2012 

Od 1.10.2012 budú  rizikové subjekty, ktoré majú alebo mali nedoplatky v platení DPH zložiť zábezpeku daňovému úradu. Ak vznikne subjektu povinnosť  zo zákona sa registrovať  na platenie DPH a v stanovenom termíne nezloží zábezpeku, môže daňový úrad zábezpeku vymáhať exekučnou cestou. ... viac

 

Povinný mesačný platcovia DPH – novozaložený podnikatelia (od 1.10.2012) 

Nový podnikateľ sa stáva povinne mesačným platcom DPH prvých 12 mesiacov po registrácií. Avšak ak sa rozhodne stať  štvrťročným platcom musí splniť dve podmienky, t.j. musí uplynúť 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa podnikateľ stal platcom ... viac

 

Odberatelia budú ručiť za nezaplatenú DPH (od 1.10.2012) 

V prípade, že dodávateľ neuhradí alebo uhradí len časť dane uvedenej na faktúre do lehoty splatnosti, tak odberateľ bude ručiť za daň a musí ju odviesť daňovému úradu. Nie každý odberateľ sa automaticky aj stáva ručiteľom za daň. Budú to odberatelia, ktorí uzatvorili zdaniteľný obchod, ktorým má byť alebo bol dodaný tovar alebo služba ... viac

 

Platcovia DPH - elektronické podanie 

Od 01.04.2012 platcovia DPH sú povinný doručovať podania daňovému úradu elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode s daňovým úradom. Platcovia DPH nemajú povinnosť si zakúpiť zaručený elektronický podpis (ZEP) ako to bolo najprv plánované. ...  viac