Oblasť - účtovná


Firemný automobil - využívanie na súkromné účely

Firemný automobil je automobil, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku podnikateľa. Obchodný majetok je súhrn majetkových hodnôt patriacich podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie.

Ak podnikateľ má zahrnutý automobil v obchodnom majetku (tzv. firemný automobil), t. j. využíva ho na podnikanie, tak medzi daňové výdavky možno zahrnúť tie výdavky, ktoré sú  preukázateľne vynaložené na dosiahnutie , zabezpečenie a udržanie príjmov. V prípade ak podnikateľ využije firemný automobil na súkromné účely (nie na podnikanie) je potrebné rozčleniť výdavky firemného automobilu na dve časti, a to na:

  • daňové výdavky - výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (výdavky ovplyvňujúce základ dane)
  • nedaňové výdavky – výdavky vynaložené pre súkromné účely (výdavky neovplyvňujúce základ dane)

Ako určiť daňové a nedaňové výdavky?

Vhodným prostriedkom na stanovenie pomeru daňových a nedaňových výdavkov je vedenie knihy jázd. Napríklad výdavky, ako spotrebované pohonné látky (benzín, nafta) je možno rozčleniť v mesačnom intervale.

Príklad: v mesiaci apríl podnikateľ najazdí  1050 km, z toho 820 km je použitých na podnikanie a 230 km je použitých na osobnú spotrebu 

V prípade výdavkov, ako zákonné poistenie, havarijne poistenie, údržba a opravy, ... je možno rozčleniť v dlhšom časovom intervale (napr. jeden kalendárny rok).

Ako je to v prípade dani z motorových vozidiel?

Ak podnikateľ uhradil daň z motorových vozidiel, môže si ju uplatniť v plnej výše medzi daňovo uznateľné výdavky, aj keby využíval čiastočne firemný automobil na súkromné účely.

(zdroj: Poradca podnikateľa – dane, účtovníctvo, odvody)

  

Výška odvodov SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2012

Od 1.1.2012 sa odvody SZČO do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zvyšujú. Príslušné odvody za mesiac január 2012 je nutné uhradiť vo februári 2012, t. j. splatnosť odvodov je do 8. februára 2012.

Výška odvodov do:

-  sociálnej poisťovne je   112,66 EUR

-  zdravotnej poisťovne je  47,58 EUR

  

Registračná pokladnica - zmena od 1.1.2012

Podnikatelia od 1.1.2012 sú povinný viesť evidenciu tržieb podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pokladnica musí spĺňať požiadavky stanovené v danom zákone. Evidovanie tržieb  podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou už nebudú môcť uplatniť. 

Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici nájdete TU(zdroj: www.drsr.sk)

Podľa zákona o ERP podnikateľ môže používať pokladincu: 

  • tzv. elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými  časťami podľa zákona o ERP  alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou
  • na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je označená plombou a spĺňa  ďalšie požiadavky ustanovené zákonom o ERP ako aj technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.

Zakúpenie novej fiškálnej pokladnice

V prípade ak vaša pokladnica nespĺňa požiadavky zákona ERP a nemožno ju ani upraviť, t.j. vykonať upgrade pokladnice, ktorý vykonáva autorizovaná servisná organizácia, ktorá má zmluvu s výrobcom elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je potrebné zakúpiť novú pokladnicu. Najvhodnejšie fiškálne zariadenie, t.j. pokladnicu vám pomôžu vybrať servisné organizácie, kde vám odborníci poradia aké zariadenie je vhodné pre vaše podnikanie.

Na stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je zoznam servisných organizácií TU(zdroj: www.drsr.sk)

Podnikatelia od nového roka budú povinní evidovať v pokladnici aj tržby prijaté ako úhrady faktúr. Môžu sa od 1.1.2012 rozhodnúť že:

  • tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti - povinnosť evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici, alebo
  • úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne – nie je povinnosť evidovať tržby v pokladnici.

  

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdzeMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne určuje opatrením výšku životného minima. Nová výška životného minima sa upravuje vždy k prvému júlu príslušného roka.

Na stanovenie výšky životného minima sa používajú nasledujúce ukazovatele:

  • rast  životných nákladov nízkopríjmových domácností
  • rast čistých peňažných príjmov na osobu

 

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA

platnosť od:        plnoletá FO:          ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO:

nezaopatrené dieťa:

zaopatrené neplnoleté dieťa:

01.07.2011 189,83 €  132,42 € 86,65 € 86,65 €
01.07.2010 185,38 € 129,31 € 84,61 € 84,61 €
01.07.2009 185,19 € 129,18 € 84,52 € 84,52 €

 

Fyzická osoba – má spôsobilosť mať práva a povinnosti (vzniká okamihom narodenia) a má spôsobilosť na právne úkony (vzniká dovŕšením 18. roku veku alebo uzavretím manželstva – min. 16 rokov, povolenie súdu).

Zaopatrené neplnoleté dieťa - je fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.

Nezaopatrené dieťa - je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

  

Stravné - daňovo uznateľný náklad pre živnostníka

Živnostníci si môžu do nákladov zahrnúť aj stravné za každý opracovaný deň vo výške 4 EUR. V prípade, že hodnota stravného (jedla a nápoja) bude vyššia ako je 4 EUR, tak si živnostník môže uplatniť stravné len do výšky 4 EUR. Daňovým uznateľným nákladom je stravný lístok, bločik z registračnej pokladne alebo faktúra zo stravovacieho zariadenia.

  

Úradné hodiny úradov a poisťovní

 

DAŇOVÝ ÚRAD - pobočka Žilina

Adresa:    Ul. Janka Kráľa 2

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov - dočasné

pondelok      08:00 - 16:00  
utorok -
streda 08:00 - 17:00 
štvrtok -
piatok 08:00 - 14:00

Úradné hodiny podateľňa

pondelok      08:00 - 16:00  
utorok 08:00 - 16:00 
streda 08:00 - 17:00
štvrtok 08:00 - 16:00 
piatok 08:00 - 14:00 

zroj: www.drsr.sk          

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    Nám. Ľ. Štúra 5

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov a podateľne

pondelok     8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 14:00
piatok 8:00 - 14:00

Úradné hodiny pokladne

pondelok         8:00 - 11:30  12:30 - 15:00
utorok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
streda 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
štvrtok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
piatok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

zdroj: www.socpoist.sk

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    P. O. Hviezdoslava 26

              010 01 Žilina 1

Úradné hodiny pre klientov

pondelok    8:00 - 15:00
utorok 8:00 - 15:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 7:30 - 14:00

zdroj: www.vszp.sk

 

DôVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    A. Kmeťa 319/8

              010 01 Žilina 1

Úradné hodiny pre klientov

pondelok         8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

zdroj: www.dovera.sk

 

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    Daniela Dlabača 13

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov

pondelok        8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
utorok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
streda 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
piatok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00

zdroj: www.otvaracie-hodiny.sk