Oblasť - zamestnanci


Výška minimálnej mzdy

Výška minimálnej mzdy podľa nariadenia vlády SR:

 

Rok

                

Minimálna mzda hodinová pre zamestnanca Minimálna mzda mesačná pre zamestnanca
2012  1,880 EUR 327,20 EUR
2011  1,822 EUR 317 EUR

 

Minimálna mzda je čiastka, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu.

Výška minimálnej mzdy sa vzťahuje na zamestnancov, ktorý sú:

 • v pracovnom pomere
 • v obdobnom pracovnom vzťahu (služobný, štátnozamestnanecký pomer)

Výška minimálnej mzdy sa nevzťahuje na osoby pracujúce na základe:

 • dohody o vykonaní práce
 • dohody o pracovnej činnosti
 • dohody o brigádnickej práci študentov

 
Stravné pri zahraničnej ceste zamestnanca

Stravné (diéty) je cestovná náhrada, ktorá patrí zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu  v tuzemsku (v SR) alebo do zahraničia.  

Pracovná cesta je čas nástupu zamestnanca na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko. Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Výška stravného je závislá od času trvania pracovnej cesty.

Ak je zamestnanec  vyslaný na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín a zamestnávateľ mu neumožní stravovať sa zvyčajným spôsobom, zamestnávateľ zamestnancovi môže poskytnúť sumu stravného patriacu do časového pásma od 5 hodín do 12 hodín alebo mu zabezpečí bezplatné stravovanie.

 • Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2012 (opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
časové pásmo

sadzba stravného 

do 1.9.2012

sadzba stravného 

od 1.9.2012

5-12 hod 3,80 EUR 4,00 EUR
12-18 hod 5,70 EUR 6,00 EUR
nad 18 hod 8,80 EUR 9,30 EUR
 • Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2012 (opatrenie Ministerstva financií SR s účinosťou od 1.1.2012)
krajina mena sadzba stravného
Belgicko euro 45 EUR
Česko česká koruna 600 CZK
Francúzsko euro 45 EUR
Poľsko euro 37 EUR
Nórsko nórska koruna 420 NOK
iné - -

Zoznam krajín pre určenie sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách nájdete TU(zdroj: www.szco.sk)

Zamestnávateľ musí poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste:

 1. do 6 hodín:  25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu
 2. od 6 hodín do 12 hodín: 50% z celej sadzby stravného pre danú krajinu
 3. nad 12 hodín: 100% z celej sadzby stravného pre danú krajinu


 

Stravné poskytnuté zamestnancovi

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť stravné zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny. Podmienkou je však, že zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy a nie na dohodu. V prípade ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, tak sa zamestnávateľ môže rozhodnúť či zabezpečí zamestnancovi ďalšie teplé jedlo. 

Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi prispieť na stravu 55 % z ceny jedla. Zamestnávateľ môže poskytovať stravné aj v nižšej hodnote ako je suma 4 EUR. V prípade že zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné lístky, tak minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje 75 % stravného (75% zo 4 EUR, t.j. 3 EUR).

Zamestnanec počas sviatkov, dovoleniek či práce neschopnosti nemá nárok na stravné lístky.

Zamestnávateľ môže stravovanie zamestnancovi zabezpečiť:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení (v jedálni)
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v optimálnej vzdialenosti od miesta pracoviska (v rámci 30 minutovej prestávky)
 • stravným lístkom (ak zamestnávateľ nemá zariadenie na stravovanie)