Práca na dohodu od roku 2013


V Zákonníku práce ostávajú nezmenené tri formy dohody o prácach mimo pracovného pomeru:

dohody o vykonaní práce
dohody o brigádnickej práci študentov
dohody o pracovnej činnosti

Od januára 2013 nastala zmena pri výkone práce na dohodu. Schválená zmena predstavuje povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzatvoriť len so študentom, ktorý študuje na strednej alebo vysokej škole (najviac však do 26 rokov). Pracovný čas je najviac 20 hodín týždenne.

Dohodu o uzatvorení práce môže uzatvoriť akákoľvek fyzická osoba. Pri dohode o vykonaní práce môže odpracovať najviac 350 hodín ročne a pri dohode o pracovnej činnosti najviac 10 hodín týždenne.

Výhody a nevýhody dohodárov   

Výhody dohodárov

 • Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnúť 12 hodín a u mladistvých 8 hodín
 • Zamestnávateľ musí viesť evidenciu pracovného času zamestnancov
 • Ak práca presahuje 6 hodín, tak má zamestnanec právo na 30 minútovú prestávku
 • Zamestnanec má právo na príplatky za prácu cez sviatok a v noci
 • V prípade choroby či úrazu, má zamestnanec nárok na ospravedlnenie, a to bez nároku na náhradu odmeny za tento čas
 • Zamestnanec má nárok na nemocenské dávky, materskú a rodičovskú dovolenku
 • Na všetky dohody sa vzťahuje minimálna mzda (od januára predstavuje hodnotu 337,70 eur).
 • V prípade nároku na hmotnú núdzu sa bude prihliadať aj na zárobok, ktorý bol získaný prácou na dohodu (75% príjmu z práce na dohodu)

Nevýhody dohodárov

 • Nemá nárok na dovolenku
 • Nemá nárok na stravné lístky
 • Z výkonu práce sa odvádzajú odvody

Výška odvodov jednotlivých dohodárov

Výška odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov – žiaci strednej školy (do 18 rokov), ktorý majú maximálny príjem max. 66 eur za mesiac predstavuje: garančné poistenie, úrazové poistenie. Zamestnanec uhradí 0% a zamestnávateľ 1,05%.

Výška odvodov pri dohode o vykonaní práce alebo dohode o pracovnej činnosti  pri poberateľovi starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek predstavuje: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond. Zamestnanec uhradí 4% a zamestnávateľ 19,80%.

Výška odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov (ostatní študenti okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne) a dohode o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti pri poberateľovi invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku predstavuje: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond, invalidné poistenie. Zamestnanec uhradí 7% a zamestnávateľ 22,80%.

Výška odvodov pri ostatných dohodároch s nepravidelným príjmom predstavuje: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond, invalidné poistenie, zdravotné poistenie. Zamestnanec uhradí 11%, zamestnávateľ 32,80%.

Výška odvodov pri ostatných dohodároch s pravidelným príjmom predstavuje: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond, invalidné poistenie, zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti. Zamestnanec uhradí 13,4% a zamestnávateľ 35,20%.