Ročné zúčtovanie za rok 2011


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 vyhotovia za svojich poistencov zdravotné poisťovne do 30.09.2012. Poistencom po vyhotovení ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa zašle oznámenie o jeho výsledku. V prípade, ak vznikne poistencovi nedoplatok zašle mu výkaz nedoplatkov a ak vznikane poistencovi preplatok zašle mu oznámenie o výsledku ročného zúčtovania. 

Pri vypracovaní ročného zúčtovania sa porovnáva úhrn celkovo zaplatených preddavkov na poistné s poistným, ktoré by mal poistenec platiť v závislosti od príjmov, ktoré dosiahol v danom roku a z nich odvodeného vymeriavacieho základu.

Po vypracovaní ročného zúčtovania sa stanoví výška preddavku na poistné v závislosti od príjmov, ktoré SZČO dosiahla v predchadzajúcom roku a vymeriavcieho základu.

Poistenec môže:

  • do 15 dní od doručenia oznámenia alebo výkazu nedoplatkov namietať výsledok z ročného zúčtovania

Poistenec by mal:

  • do 45 dní uhradiť dlžné poistné

Poisťovňa by mala:

  • do 45 dní vrátiť poistencom preplatky z ročného zúčtovania
  • do 31.10.2012 vykonať RZZP a zaslať oznámenie o výsledku tým poistencom, ktorý mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania  

pozn.: nedoplatky a preplatky do 5 eur sa neuhrádzajú a nevracajú

(zdroj: www.podnikajte.sk)