Odberatelia budú ručiť za nezaplatenú DPH (1.10.2012)


V prípade, že dodávateľ neuhradí alebo uhradí len časť dane uvedenej na faktúre do lehoty splatnosti, tak odberateľ bude ručiť za daň a musí ju odviesť daňovému úradu.

Nie každý odberateľ sa automaticky aj stáva ručiteľom za daň. Budú to odberatelia, ktorí uzatvorili zdaniteľný obchod, ktorým má byť alebo bol dodaný tovar alebo služba na území Slovenska, a ktorých dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo zaplatiť nemohol, pričom odberatelia vedeli alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mali alebo mohli, že dodávateľ si svoju daňovú povinnosť či už celú alebo z časti nesplní.

Za dostatočné dôvody možno považovať tie pri ktorých odberateľ mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ svoju daň nezaplatí. Sú to dôvody:

  • protihodnota za dodaný tovar alebo služba  je neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka
  • odberateľ dostal oznámenie od  správcu dane, že dodávateľ, s ktorým obchod uzatvoril už nie je platcom dane z dôvodu opakovaného neplnenia daňových povinností
  • v čase uzatvorenia zdaniteľného obchodu bol odberateľ štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom dodávateľa 

Finančné riaditeľstvo vytvorilo zoznam dlžníkov, ktorý bude priebežne aktualizovať. 

(zdroj: www.zvks.sk)