Uloženie účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným do zbierky listín v roku 2013


Uloženie účtovných závierok do registra účtovných závierok sa posúva na rok 2014. Účtovné závierky za rok 2012 sa budú ukladať opäť do zbierky listín Obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná ukladať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín registrovaného súdu podľa sídla spoločnosti.  

Úplná účtovná závierka obsahuje:

 • Súvahu
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným predkladá účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Príklad: ak je účtovným obdobím kalendárny rok, ktorý končí 31.12.2012 je konateľ povinný predložiť účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 30.06.2013

Valné zhromaždenie nemá presne stanovený termín na schválenie predloženej účtovnej závierky v žiadnom predpise. Po jej schválení sa účtovná závierka ukladá do obchodného registra, t.j. do 30 dní od jej schválenia.  

Predkladá sa jedna kópia účtovnej závierky (nemusí to byť originál a kópiu nie je potrebné notársky overiť). Spolu s ňou konateľ spoločnosti predkladá aj písomné vyhlásenie o tom, či valné zhromaždenie účtovnú závierku schválilo alebo neschválilo. Písomné vyhlásenie konateľa musí byť originál alebo notársky overená kópia. 

Ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku do 3 mesiacov od  predloženia na jej schválenie, tak je spoločnosť povinná do 30 dní po uplynutí trojmesačnej lehoty, t.j. do 30.10.2013 uložiť do zbierky listín neschválenú účtovnú závierku. Zápisnica o schválení účtovnej závierky z valného zhromaždenia sa neukladá, iba v tom prípade ak sa zmení spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina. Za uloženie listín sa neplatí žiadny poplatok. Po uložení listín do obchodného registra sa zverejní oznámenie o ich uložení.

Ak konateľ spoločnosti nepredloží príslušné listiny v stanovenej lehote alebo predloží listiny, ktoré nie sú skutočné, tak registrový súd uloží konateľovi spoločnosti pokutu do výšky 3 310 EUR.

Účtovná závierka obsahuje nasledujúce údaje:

 • názov účtovnej jednotky
 • býdlisko alebo miesto podnikania
 • identifikačné číslo, ak ho účtovná jednotka má
 • právna forma účtovnej jednotky
 • predmet podnikania
 • súvahový deň
 • dátum a čas zostavenia účtovnej závierky
 • podpis štatutárneho orgánu alebo účtovnej jednotky 

(zdroj: www.podnikajte.sk)