Životné minimum


Od 1.7.2013 sa mení výška životného minima, ktorá je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdzeMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne určuje opatrením výšku životného minima. Nová výška životného minima sa upravuje vždy k prvému júlu príslušného roka.

Na stanovenie výšky životného minima sa používajú nasledujúce ukazovatele:

  • rast  životných nákladov nízkopríjmových domácností
  • rast čistých peňažných príjmov na osobu

 

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA

platnosť od:       

plnoletá FO:        

ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO:

nezaopatrené dieťa:

zaopatrené neplnoleté dieťa:

01.07.2013

198,09 € 

138,19 €

90,42 €

90,42 €

01.07.2012

194,58 € 

135,74 €

88,82 €

88,82 €

01.07.2011

189,83 € 

132,42 €

86,65 €

86,65 €

 

 

Fyzická osoba – má spôsobilosť mať práva a povinnosti (vzniká okamihom narodenia) a má spôsobilosť na právne úkony (vzniká dovŕšením 18. roku veku alebo uzavretím manželstva – min. 16 rokov, povolenie súdu).

Zaopatrené neplnoleté dieťa - je fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.

Nezaopatrené dieťa - je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.