Zmeny pre registráciu DPH od 01.10.2012


Od 1.10.2012 budú  rizikové subjekty, ktoré majú alebo mali nedoplatky v platení DPH zložiť zábezpeku daňovému úradu. Ak vznikne subjektu povinnosť  zo zákona sa registrovať  na platenie DPH a v stanovenom termíne nezloží zábezpeku, môže daňový úrad zábezpeku vymáhať exekučnou cestou. V prípade ak sa subjekt bude chcieť zaregistrovať dobrovoľne a nezloží zábezpeku v stanovenom termíne, tak daňový úrad zamietne žiadosť o registráciu. V prípade skladania zábezpeky sa predĺži registrácia za platiteľa DPH z 30 na 60 dní.

Subjekty, ktoré majú povinnosť zložiť zábezpeku:

  • podnikateľ, ktorý je alebo bol v minulosti spoločníkom resp. konateľom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), ktorá má alebo mala nedoplatok na dani 1000 EUR a viac
  • podnikateľ , ktorý je spoločníkom alebo konateľom obchodnej spoločnosti, ktorej sa registrácia zrušila, pretože prestala vykonávať svoju činnosť, opakovane nepodala daňové priznanie, opakovane nezaplatila daň, opakovane nie je zastihnuteľná v mieste sídla alebo prevádzkarne, opakovane porušuje povinnosť pri daňovej kontrole
  • podnikateľ – fyzická osoba, ktorá má alebo mala nedoplatky na dani 1000 EUR a viac
  • ak je nový podnikateľ – živnostník alebo s.r.o., ktorý ešte nezačal vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, daňový úrad môže požadovať zloženie zábezpeky

Výška zábezpeky je 1000 – 500 000 EUR. Zábezpeka sa zaplatí v peniazoch na účet daňového úradu alebo sa zabezpečí formou bankovej záruky. Poskytuje sa na obdobie 13 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia je zábezpeka vrátená.  V prípade, že má subjekt daňové nedoplatky, tak si ich daňový úrad zrazí zo zábezpeky a vráti subjektu zvyšnú časť peňazí.

(zdroj: www.mojepodnikanie.sk)