Registračná pokladnica - zmena


Upozornenie pre podnikateľov!

Podnikatelia od 1.1.2012 sú povinný viesť evidenciu tržieb podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pokladnica musí spĺňať požiadavky stanovené v danom zákone. Evidovanie tržieb  podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou už nebudú môcť uplatniť. 

Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici nájdete TU(zdroj: www.drsr.sk)

Podľa zákona o ERP podnikateľ môže používať pokladincu: 

  • tzv. elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými  časťami podľa zákona o ERP  alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou
  • na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je označená plombou a spĺňa  ďalšie požiadavky ustanovené zákonom o ERP ako aj technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.

Zakúpenie novej fiškálnej pokladnice

V prípade ak vaša pokladnica nespĺňa požiadavky zákona ERP a nemožno ju ani upraviť, t.j. vykonať upgrade pokladnice, ktorý vykonáva autorizovaná servisná organizácia, ktorá má zmluvu s výrobcom elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je potrebné zakúpiť novú pokladnicu. Najvhodnejšie fiškálne zariadenie, t.j. pokladnicu vám pomôžu vybrať servisné organizácie, kde vám odborníci poradia aké zariadenie je vhodné pre vaše podnikanie.

Na stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je zoznam servisných organizácií TU(zdroj: www.drsr.sk)

Podnikatelia od nového roka budú povinní evidovať v pokladnici aj tržby prijaté ako úhrady faktúr. Môžu sa od 1.1.2012 rozhodnúť že:

  • tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti - povinnosť evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici, alebo
  • úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne – nie je povinnosť evidovať tržby v pokladnici.