JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spracujeme Vám kompletne evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu a zákona o DPH.

V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme: 

 • vedenie peňažného denníka  
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní 
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov 
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia krátkodobého majetku 
 • evidencia dlhodobého hmotného(vlastného, leasingového, úverového) a nehmotného majetku 
 • vypracovanie prevodných príkazov 
 • vypracovanie rôznych výkazov a priznaní pre úrady
 • vedenie knihy jázd
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – DAŇOVÁ EVIDENCIA

Spracovanie jednoduchého účtovníctva – daňová evidencia je výhodná hlavne pre zníženie administratívnej náročnosti pri spracovaní účtovníctva.

V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:

 • vedenie evidencie o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede
 • vedenie evidencie o hmotnom a nehmotnom majetku
 • vedenie evidencie o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch
 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 


  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO VEDENÉ PAUŠÁLNE 

 

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva paušálnym spôsobom 60% je výhodné hlavne pre podnikateľov, ktorých príjem počas roka podnikania nebol vysoký.

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku (časť zdaňovacieho obdobia).

Paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňovník pri dosahovaní príjmov z prenájmu.

V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 


PRÍJEM ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - ZAHRANIČNÝ PRÍJEM

 

 

Spracovanie daňového priznania so zahraničným príjmom je pre súkromné osoby, ktoré počas roka pracovali prevažne v zahraničí a príjem, ktorý tam dosiahli, majú povinnosť priznať na Slovensku.

V rámci spracovania Daňového priznania Vám zabezpečíme:                

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania     
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné