PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 

 

Spracujeme Vám kompletne evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu a zákona o DPH.

V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:

 • vedenie hlavnej knihy  
 • vedenie účtovného denníka   
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní     
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr     
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov    
 • vedenie knihy interných dokladov    
 • evidencia krátkodobého majetku    
 • evidencia dlhodobého hmotného (vlastného, leasingového, úverového) a nehmotného majetku    
 • vypracovanie rôznych výkazov a priznaní pre úrady    
 • vedenie knihy jázd    
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné